การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ และนางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ว่าแนวทางการบูรณาการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มีหลักการสำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำที่ดินของรัฐ การกระจายสิทธิการถือครอง และการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร และปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ คทช. คือ คณะอนุกรรมการทุกชุด จะต้องติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสรับทราบแนวนโยบายจากภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้รับทราบประเด็นปัญหาจากพื้นที่เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นที่ควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ ด้านการจัดหาที่ดินและจัดที่ดิน ควรมีกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ การจำแนกประเภทกลุ่มผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการให้เหมาะสม และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่รักและต้องการประกอบอาชีพเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบ และความยั่งยืนนั้นยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ในระยะยาว โครงการต้องดำเนินการไประยะหนึ่งจึงจะสามารถวิเคราะห์ผลในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นประชากรกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะรักษาที่ดิน และมีความพึงพอใจในเรื่องความมั่นคงในการถือครองที่ดินอย่างมาก รวมทั้งยังมีความเห็นว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยยุติการซื้อขายเปลี่ยนมือในที่ดินของรัฐได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีกลไกติดตามตรวจสอบผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างรัดกุม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา "(ร่าง) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2561” ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รวมถึง "แผนดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตลอดจนเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนปี 2560 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 09 ต.ค. 2561
เวลา 02:04:07 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com