นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม การติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานการประชุม การติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้สายงานโลจิสติกส์การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ต.ค. 2561
เวลา 01:44:27 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com