นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้านการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกลุ่มประเทศล้านช้าง - แม่น้ำโขง

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้านการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกลุ่มประเทศล้านช้าง - แม่น้ำโขง
โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้สายงานโลจิสติกส์การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 08 ม.ค. 2562
เวลา 08:36:56 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com