คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พ.ย. 2558
เวลา 13:26:52 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com